سفارش دهنده:

شرکت توسعه پردازان آینده

موضوع طرح:

اپلیکیشن موبایل جمع آوری زباله بازیافتی (زوپاک)

تکنولوژی استفاده شده:

React Native , php , Laravel , Node.js , Html , CSS

دسته بندی :

error: