سفارش دهنده:

گروه هنری نقشانه

موضوع طرح:

ساخت تابلو فرش های هنری

تکنولوژی استفاده شده:

فتوشاپ - کورل درا - ایلستراتور

دسته بندی :

error: