سفارش دهنده:

نمایندگی مرکزی آیمت زرهی

موضوع طرح:

پوستر جشن دومین سالگرد نمایندگی مرکزی زرهی آیمت

تکنولوژی استفاده شده:

فتوشاپ - ایلستراتور

دسته بندی :

error: